Συμψηφισμός προστίμου αυθαιρέτου με έξοδα εκτέλεσης εργασιών

Ένα στοιχείο του Ν.4495/2017, για το οποίο ενδεχομένως δεν είναι ενήμεροι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ότι δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού του προστίμου σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με το νόμο των αυθαιρέτων (άρθρο 102§ 7 – Ν.4495/2017) υπάρχει η δυνατότητα για μείωση του ειδικού προστίμου έως και 50%, (αφού αφαιρεθεί το παράβολο), εάν οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων που θα υποβάλλουν δήλωση, προχωρήσουν ταυτόχρονα και σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών ή των λοιπών χώρων που θα δηλωθούν.

1. ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ;

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, εξαιρουμένου του σχετικού παράβολου το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και μέχρι:

α) πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,

β) τριάντα τοις εκατό (30%) του προστίμου για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερομένων, εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Προσοχή : δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους όπως το πρόγραμμα ”εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

2.ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ;

Εργασίες που περιλαμβάνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι:

  • αντικατάσταση κουφωμάτων
  • τοποθέτηση μόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου (τοίχων και οροφής-δαπέδων)
  • αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, ψύξης με ποιο αποδοτικό (π.χ αντικατάσταση λέβητα – καυστήρα πετρελαίου με νέο φυσικού αερίου)
  • τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση και ζεστά νερά.

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ. και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο υπολογισμός της δαπάνης μείωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το προβλεπόμενο τιμολόγιο στο ισχύον πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση που δεν είναι ισχύ πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα ισχύει το τιμολόγιο του πλέον πρόσφατου προγράμματος στην περίοδο υλοποίησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

3. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΩ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ;

Οι επιπλέον ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να ενταχθείτε στη ρύθμιση αυτή είναι:

  • Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που θα εκδοθούν κατόπιν ενεργειακών επιθεωρήσεων από Μηχανικό που έχει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.
  • Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
  • Πόρισμα – Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και η επίτευξη του ενεργειακού στόχου
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.
Top