[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

HTK Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένας “ψηφιακός φάκελος” που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία), όπως την οικοδομική άδεια, τα σχέδια κάτοψης, τον πίνακα χιλιοστών, τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, κ.α.

Διευκρινίζεται ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, η Ταυτότητα Κτιρίου συνολικά για ολόκληρο το κτίριο, ουσιαστικά προκύπτει ως το σύνολο των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων.

Τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Από εκεί, υπάρχει σύνδεση μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και της ΔΕΗ. Αυτό δίνει στην Πολιτεία τη δυνατότητα διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων κάθε κτιρίου.

Οι διατάξεις που διέπουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καθορίζονται από το Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017). Η σχετική νομοθεσία σχεδιάστηκε πρώτη φορά το 2010 και προέβλεπε την επιθεώρηση όλων των υφιστάμενων κτιρίων της χώρας κάθε πενταετία.  

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της ΗΤΚ

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής:

 • στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
  σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 • πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών ή/και των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
 • ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
 • στοιχεία κτηματογράφησης ακινήτου, εφόσον υπάρχουν
 • αριθμός παροχής ρεύματος
 • αριθμός παροχής νερού

Επικοινωνία

Χρειάζεστε αντίστοιχη υπηρεσία;
Στείλτε μήνυμα στο design.evlogimenou@gmail.com
Λογότυπο γραφείου Ήβης Ευλογημένου
ΗΒΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Top