[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΠΕΑ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης που είναι απαραίτητα στις μισθώσεις ακινήτων, τις δικαιοπραξίες και σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (για κτίρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80) & πίνακας κατανομής δαπανών
 5. Λογαριασμός ΔΕΗ – εκκαθαριστικός
 6. Αριθμός Κτηματολογίου
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν υπάρχει)
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
 9. Συμβόλαιο του ακινήτου
 10. Τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα
 11. Στοιχεία Η/Μ εγκαταστάσεων (πχ τεχνικά φυλλάδια ή/και τιμολόγια αγοράς κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κοκ)

Επικοινωνία

Χρειάζεστε αντίστοιχη υπηρεσία;
Στείλτε μήνυμα στο energy.evlogimenou@gmail.com
Λογότυπο γραφείου Ήβης Ευλογημένου
ΗΒΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Top