πρόγραμμα εξοικονομώ

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Υποβληθείσες αιτήσεις και τα επόμενα βήματα για όσους έχουν υποβάλλει με επιτυχία την αίτησή για το πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ & έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Αναμένετε έως ότου επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ενημέρωση καταχώρησης και κάποιων επιπλέον δικαιολογητικών προς έλεγχο. Όσοι δεν ανήκουν σε ειδική περίπτωση (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού κοκ) θα κληθείτε να υπογράψετε τη σύναψη δανείου αν και εφόσον το έχετε προεπιλέξει κατά την υποβολή.

Για τις υποβληθείσες αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο, δεσμεύεται το ποσό της επιχορήγησης και τίθεται προθεσμία 130 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης.

Ωστόσο σας ενημερώνουμε ότι επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών). Προσοχή στις εργασίες που απαιτούν την έκδοση άδειας για την ολοκλήρωσή τους (αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, θερμοπροσόψεις, χρήση ικριωμάτων κοκ).

Οι εργασίες και η καταχώριση καρτέλας στο ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών.

Ελπίζουμε και σε όσους δεν κατάφεραν να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου λόγω εξάντλησης των πόρων, να υπάρξει σύντομα ευκαιρία υπαγωγής στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε αναμένεται κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων.
Top