Πρόκειται για μια λιθόκτιστη οικία, προϋφιστάμενη του 1955, που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και την παρούσα χρονική στιγμή δε βρίσκεται σε χρήση. Η μελέτη αφορά σε επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των χώρων της για την χωροθέτηση όλων των λειτουργιών που απαιτούνται για μια δευτερεύουσα κατοικία.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ) 

Έτος: In progress
Top