[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

Συντήρηση & Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων

Τα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα ή ανήκουν σε ένα σύνολο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική ή αρχιτεκτονική βαρύτητα, χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και κατά τη φάση της κατασκευής.  Η αποκατάσταση και επανάχρηση των χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων απαιτεί μία εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία καθώς καλείται να επιλύσει σύνθετα ζητήματα.

Στόχος της μελέτης αποκατάστασης θα πρέπει να είναι η διατήρηση τόσο των αυθεντικών στοιχείων του κτιρίου, στον επιτρεπόμενο βαθμό, όσο και των τρόπων κατασκευής του. Ωστόσο πιθανές νέες χρήσεις και λειτουργικές απαιτήσεις για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών, οφείλουν να εντάσσονται σε αυτό χωρίς να αλλοιώνουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του.

Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι η μοναδικότητα των εν λόγω κτισμάτων τα καθιστά μια πρόκληση, στην οποία καλούμαστε να απαντήσουμε με σεβασμό, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία & υλικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΗΡΥΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΕΝ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επικοινωνία

Χρειάζεστε αντίστοιχη υπηρεσία;
Στείλτε μήνυμα στο gm.evlogimenou@gmail.com
Λογότυπο γραφείου Ήβης Ευλογημένου
ΗΒΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Top